logo

교민 봉쇄 아파트 리스트
《확진자 발생에 따른 아파트 봉쇄 구역》


어제부터 오늘 오전까지 파악된 교민들 거주 봉쇄 아파트 리스트입니다.
아파트나 거주하시는 지역이 봉쇄되면 같은 구역에 사시는 교민들끼리 단톡방을 개설해 왔고 한인회에 알려 관계자가 참가한 가운데.
1. 진행 상황 안내와 애로사항을 지원하고
2. 총영사관에 알려 보건당국과 협력해 해제 여부 등을 파악해 전달해 드리고 있습니다
봉쇄구역이 계속 늘고 있는데 앞으로도 이같이 실시하겠으니 진행에 참고해 주세요( 아래 파악한 거주 교민은 정확치 않을 수 있습니다)


1. 7군 에라타운 A2.A4. A5동 B2 B3 B4동 봉쇄( 한국 교민 많이 사심)
15b nguyễn lương bằng chung cư đức khải quận 7 : blog a2 :27/14

2. 2군 썬애비뉴 7동(교민 10여 가정)
28 Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2 , sun avenue

3. 7군 푸미흥 미칸 3A동(교민 20가구)
Chung cu My khanh 3A. phu my hung .duong: Nguyen duc canh. Q7,P. Tan phong. T.P H.C.M.

4. 12군 안승베스코(교민 8가정)
Chung cư Besco Anㅋ sương Đường Song Hành Trung Mỹ Tây 17 .Trung Mỹ Tây Q12. HCM

5. 냐베 푸황 아파트 A B E동 (교민 몇 가정 거주. 정확히 확인 안됨)
LÔE 28-5. PHÚ HOÀNG ANH.PHƯỚC KIỂN. NHÀ BÈ.
A, B ,E 동


참고: 이 리트는 어제.오늘 접수된 것이며 과거부터 봉쇄된 아파트는 제외되었습니다.
혹시.과거부터 봉쇄 되었는데 단톡방에 한인회와 연결이 안 되어 있으면
이 카톡 아이디를 초대해 주세요( ID: hcmhanin)

쿄민여러분들의 많은 참여로 정보가 골고루 공유가 되었으면 합니다

giua
Error
"최고의 가격을 얻으려면 직접 문의하시기 바랍니다"